unixdatie
unixdatie
2016-02-03 05:07

求 ActiveMq for .net 的demo

  • activemq
  • android
  • net

初涉消息推送, 需要架设在.net 服务器上为android 提供消息推送服务 , 新手一个 ,求大神支持

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换