2 niansen niansen 于 2016.02.09 22:23 提问

为什么这里没有输出,也没报错
<?php
 $ms_host="localhost";
 $ms_user="sa";
 $ms_pass="sa";
 $ms_data="his";
 $ms_conn=mssql_connect($ms_host,$ms_user,$ms_pass);
 mssql_select_db('his',$ms_conn);
 $sql ="select top 1 * from zsb_customer";
 $res=mssql_query($sql,$ms_conn);

while ($result=mssql_fetch_array($res)){
  ?>
<ul>
   <li><?php  $result[ctm_name] ?></li>
   <li><?php  $result[ctm_code] ?></li>
</ul>
<?php   
};

$mssql_close($ms_conn);
?>

5个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2016.02.13 06:07
 <li><?php  $result["ctm_name"] ?></li>
 <li><?php  $result["ctm_code"] ?></li>
qq_29787335
qq_29787335   2016.02.18 17:13

可能的问题1 把你的$sql 放到 数据库跑一下,看有没有数据,也就是看你的$result 有没有数据,
$result[ctm_name]写错了因该是$result['ctm_name']

niansen
niansen   2016.02.09 22:24

图片说明

niansen
niansen   2016.02.09 22:45

后来设置了浏览器报错
提示
$result[ctm_name] 种的ctm_name 未定义,这个字段确实在数据库中存在的

hrmbruce
hrmbruce   2016.02.13 01:51

$result['ctm_name']

要加引号的吧?

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!