2 ji1812062521 ji1812062521 于 2016.02.18 21:08 提问

编写程序,输入任意一个含有空格的字符串(至少10个字符),删除指定字符后输出该字符串。

编写程序,输入任意一个含有空格的字符串(至少10个字符),删除指定字符后输出该字符串。例如,输入“jiangsu123”和删除位置5,则输出“jiansu123”。

5个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.18 21:40
已采纳
 #include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
  char s1[100];
  char s2[100];
  int n = 0;
  cin.getline(s1, 100);
  cin.getline(s2, 100);
  cin >> n;
  int i;
  int ls2 = strlen(s2);
  for (i = strlen(s1); i >= n; i--)
    s1[i + ls2] = s1[i];
  for (i = 0; i < ls2; i++)
    s1[n + i] = s2[i];
  cout << s1 << endl;
  return 0;
}
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.18 21:16
 #include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
  char c[100];
  gets(c);
  int n = 0;
  scanf("%d", n);
  for (int i = n; i < strlen(c) + 1; i++)
    c[i] = c[i + 1];
  printf("%s\n", c);
  return 0;
}
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.18 21:22
 #include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
  char c[100];
  gets(c);
  int n = 0;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = n - 1; i < strlen(c) + 1; i++)
    c[i] = c[i + 1];
  printf("%s\n", c);
  return 0;
}
caozhy
caozhy 在vc++ 6.0编译通过,100%的c++
2 年多之前 回复
caozhy
caozhy 回复ji1812062521: 这就是C++,当然你也可以用cin cout
2 年多之前 回复
ji1812062521
ji1812062521 可以改成C++吗
2 年多之前 回复
ji1812062521
ji1812062521 表示看不懂C语言
2 年多之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.18 21:22

jiangsu123
5
jiansu123
Press any key to continue

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.18 21:41

这是把输入输出换成std cin/cout 的写法,但是不存在前面一个写法不是C++,只有这么写才是C++的问题。
而且输入输出并不影响你对程序本身的理解。其实都是一样的。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!