2 qq 15290009 qq_15290009 于 2016.02.23 11:30 提问

还是if判断语句的问题

图片说明

 /*
id :
  金额 input 利率 input1
 全额:
  离婚 lj 人格 lj1 执行 lj2 财产 lj3 支付令 lj4 延迟 lj5 逾期 lj6
 半额:
  离婚 lj7 人格 lj8 执行 lj9 财产lj10 支付令 lj11 延迟 lj12 逾期 lj13

*/


 $(document).ready(function () {
   //显示当前日期
  var d = new Date();
  var s2 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
  $('#EntTime30').val(s2);

   //显示截止日期
  var d = new Date();
  var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
  $('#EntTime31').val(s1);

  //调用id 和id值改变后重新计算

  var input = parseFloat($("#input").val());
  var inprt1 = parseFloat($(" #input1").val());
  Costcalculator(input,input1);

  $("#input").change(function(){
    input = parseFloat($( this).val());

    Costcalculator(input,input1);
    });
  $("#input1").change(function(){
    input1 = parseFloat($(this).val());
    Costcalculator(input,input1);
    })
 });


 function Costcalculator(input,input1){
   input = parseFloat(input) || 0;
   input1 = parseFloat(input1) || 0;

   var al = 0;
   var sl = 0;
   var dl = 0;
   var el = 0;
   var fl = 0;
   var gl = 0;
   var hl = 0;
   var jl = 0;
   var kl = 0;
   var ll = 0;
   var ql = 0;
   var wl = 0;

    //受理费全额 半额计算
    if(input<=10000){ 

      al = (input*input1/100)+50;

      sl = (input*input1/100)+50/2;

    }else if(input>10000 && input<=100000){

      al = [(input-10000)*2.5/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-10000)*2.5/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>100000 && input<=200000){
      al = [(input-100000)*2/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-100000)*2/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>200000 && input<=500000){
      al = [(input-200000)*1.5/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-200000)*1.5/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>500000 && input<=1000000){
      al = [(input-500000)*1/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-500000)*1/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>1000000 && input<=2000000){
      al = [(input-1000000)*0.9/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-1000000)*0.9/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>2000000 && input<=5000000){
      al = [(input-2000000)*0.8/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-2000000)*0.8/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>5000000 && input<=10000000){
      al = [(input-5000000)*0.7/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-5000000)*0.7/100+50]*input1/100/2;

    }else if(input>10000000 && input<=20000000){
      al = [(input-10000000)*0.6/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-10000000)*0.6/100+50]*input1/100/2;

    }else{
      al = [(input-20000000)*0.5/100+50]*input1/100;


      sl = [(input-20000000)*0.5/100+50]*input1/100/2;

    }

    //离婚计算
    if(input<=200000){

      dl = input*input1/100+100

      el = [(input*input1/100)+100]/2

    }else{
      dl = [(input-200000)*0.5/100+100]*input1/100;

      el = [(input-200000)*0.5/100+100]*input1/100/2;
      }


      var lj = 0;
      lj = al+dl;
      $("#lj").val(lj.toFixed(2));

      var lj7 = 0;
      lj7 = sl+el;
      $("#lj7").val(lj7.toFixed(2));

    //人格计算
    if(input<=50000){
      fl = input*input1/100+500;

      gl = [(input*input1/100)+500]/2;
    }else if(input>50000 && input<=100000){
      fl = [(input-50000)*1/100+500]*input1/100;

      gl = [(input-50000)*1/100+500]*input1/100/2;
    }else{
      fl = [(input-100000)*0.5/100+500]*input1/100;

      gl = [(input-100000)*0.5/100+500]*input1/100/2;
      }

      var lj1 = 0;
      lj1 = al+fl;
      $("#lj1").val(lj1.toFixed(2));

      var lj8 = 0;
      lj8 = sl+gl;
      $("#lj8").val(lj8.toFixed(2));
    //执行案件
    if(input<=10000){
      hl = input*input1/100+50;

      jl = [(input*input1/100)+50]/2;
    }else if(input>10000 && input<=500000){
      hl = [(input-10000)*1.5/100+50]*input1/100;

      jl = [(input-10000)*1.5/100+50]*input1/100/2;
    }else if(input>500000 && input<=5000000){
      hl = [(input-500000)*1/100+50]*input1/100;

      jl = [(input-500000)*1/100+50]*input1/100/2;
    }else if(input>5000000 && input<=10000000){
      hl = [(input-5000000)*0.5/100+50]*input1/100;

      jl = [(input-5000000)*0.5/100+50]*input1/100/2;
    }else{
      hl = [(input-10000000)*0.1/100+50]*input1/100;

      jl = [(input-10000000)*0.1/100+50]*input1/100/2;
      }

      var lj2 = 0;
      lj2 = al+hl;
      $("#lj2").val(lj2.toFixed(2));

      var lj9 = 0;
      lj9 = sl+jl;
      $("#lj9").val(lj9.toFixed(2));

    //财产计算
    if(input<=1000){
      kl = input*input1/100+30;

      ll = [(input*input1/100)+30]/2
    }else if(input>1000 && input<=100000){
      kl = [(input-1000)*1/100+30]*input1/100;

      ll = [(input-1000)*1/100+30]*input1/100/2;
    }else {
      kl = [(input-100000)*0.5/100+30]*input1/100;

      ll = [(input-100000)*0.5/100+30]*input1/100/2;
      }
      var lj3 = 0;
      lj3 = al+kl;
      $("#lj3").val(lj3.toFixed(2));

      var lj10 = 0;
      lj10 = sl+ll;
      $("#lj10").val(lj10.toFixed(2));

    //支付令计算
    if(input<=10000){
      ql = [(input*input1/100+50)]/3;

      wl = [(input*input1/100+50)/3]/2
    }else if(input>10000 && input<=100000){
      ql = [(input-10000)*2.5/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-10000)*2.5/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input>100000 && input<=200000){
      ql = [(input-100000)*2/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-100000)*2/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input>200000 && input<=500000){
      ql = [(input-200000)*1.5/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-200000)*1.5/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input>500000 && input<=1000000){
      ql = [(input-500000)*1/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-500000)*1/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input>1000000 && input<=2000000){
      ql = [(input-1000000)*0.9/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-1000000)*0.9/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input>2000000 && input<=5000000){
      ql = [(input-2000000)*0.8/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-2000000)*0.8/100+50]/3*input1/100/2;  
    }else if(input>5000000 && input<=10000000){
      ql = [(input-5000000)*0.7/100+50]/3*input1/100; 

      wl = [(input-5000000)*0.7/100+50]/3*input1/100/2;
    }else if(input<10000000 && input<=20000000){
      ql = [(input-10000000)*0.6/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-10000000)*0.6/100+50]/3*input1/100/2;
    }else{
      ql = [(input-20000000)*0.5/100+50]/3*input1/100;

      wl = [(input-20000000)*0.5/100+50]/3*input1/100/2;
      }

      var lj4 = 0;
      lj4 = al+ql;
      $("#lj4").val(lj4.toFixed(2));

      var lj11 = 0;
      lj11 = sl+wl;
      $("#lj11").val(lj11.toFixed(2));
   }

页面在初始的时候 图片用红框圈住的地方会有值出来 我想让他不出来 我知道我赋值了 但是这个值必须用 现在要思考的是 怎么让这个值在页面初始的时候 没有他 但是在计算的时候还能计算 上面有我的js 请说明并帮我改正 说的仔细一点 谢谢

1个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.02.23 11:38
已采纳

没有他是什么意思?不显示还是不显示值?

不显示你设置容器.style.display='none'隐藏起来,如果是不显示值,你用一个自定义属性存储显示的值,如cv="111",然后就不要赋值就行了,计算的使用获取自定义属性值cv

 <input type="text" cv="111"/>

var cv=parseInt($('#xxx').attr('cv'))||0;
qq_15290009
qq_15290009 再问你个问题 我那个利率选项不有 年月日 三个选项吗 默认是年 那调用js里的那个方法 改怎么写 就是on什么了 onchange 跟这个类似的那个
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复无聊码农: 哦哦
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 一打开你不想有值可以清空下 $(document).ready(function () {$('[id^="input"],[id^="lj"]').val('');...其他的代码
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 怎么说呢 就是这些显示的值都是 比如说离婚案件显示的值是al = (input*input1/100)+50;+ dl = input*input1/100+100 是这里面的那个五十+一百 显示的出来的 我不想让他显示出来 但是填入标的金融 和利率 失去焦点还可以计算出值
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 页面一打开就会有图片上的值 我不想有他 但是填入标的金融 和利率 失去焦点还可以计算初值
2 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
if判断语句
纪念我们来介绍新的知识“if与else语句” 我们先来看一道例题 01:判断数正负. 原题出处 查看 提交 统计 提问 总时间限制: 1000ms 内存限制: 65536kB 描述 给定一个整数N,判断其正负。输入 一个整数N(-109 <= N <= 109) 输出 如果N > 0, 输出positive; 如果N = 0, 输出zero; 如果N < 0, 输出neg
mybatis if判断语句的问题
最近在项目使用mybatis中碰到个问题 Xml代码  &amp;lt;if test=&quot;type=='y'&quot;&amp;gt;      and status = 0   &amp;lt;/if&amp;gt;  当传入的type的值为y的时候,if判断内的sql也不会执行,抱着这个疑问就去看了mybatis是怎么解析sql的。下面我们一起来看一下mybatis 的执行过程。 DefaultSqlSession.class  1...
c ||和&&,if判断语句
#include&amp;lt;stdio.h&amp;gt;main(){    int a=1,b=2,c=3,d=4;    if((a=2)||(b=1))c=2;    printf(&quot;%d,%d,%d,%d\n&quot;,a,b,c,d);    if((c==3)&amp;amp;&amp;amp;(d=-1))a=5;    printf(&quot;%d,%d,%d,%d\n&quot;,a,b,c,d);}/*if语句括号中的表达式:判...
初学者if判断语句
看到一个题:   提示用户输入用户名、密码 用户名=admin; 密码=8888; 判断用户名、密码是否输入正确,若密码错误提示用户再次输入两次,若密码还是错误则结束程序!   本人初学者发挥毕生所学也就只能捣腾成这样了,老鸟勿拍砖! 望高人指点……小鸟万分感激!!   using System; using System.Collections.Generic; usin
Blog4@python if判断语句
一、 判断语句 1. if语句 格式: 格式一: if 表达式: 满足表达式执行的语句….. 格式二: if 表达式: 满足表达式执行的语句….. else: 不满足表达式执行的语句….. 格式三: if 表达式: 满足表达式执行的语句1….. elif 表达式: 满足表达式执行的语句2….. elif 表达
Python之if判断语句
x = int(input("Please ente an integer:")) #y = float(input("Please enter a float")) if x < 0 : x = 0 print("Negative changed to zero") elif x == 0 : print("zero") print('zero') elif
Shell IF判断语句
目录 7.1. 介绍if 7.1.1. 概要7.1.2. if的简单应用 7.2. 更多if的高级使用方法 7.2.1. if/then/else结构7.2.2. if/then/elif/else结构7.2.3. if嵌套语句7.2.4. 布尔操作7.2.5. 使用exit语句和if 7.3. 使用case语句 7.3.1. 简单的条件7.3.2. 初始脚本例子 7.4. 总结7.
python的if判断语句
python的if判断语句
Shell中if判断语句
有if开始就要有fi结束标志。#!/bin/sh export LANG=zh_CN.utf8 export CLASSPATH=.:../bin:../lib/ant.jar:../lib/aopalliance-1.0.jar:../lib/asm-all-5.0.3.jar:../lib/aspectjweaver.jar:../lib/CCP_REST_SDK_JAVA_v2.7r.jar...
JS基础之if判断语句
/* * 条件判断总结: 1.if条件语句 (1)if(条件){} (2)if(条件1){} else if(条件2){} (3)if(条件1){} else if(条件2){} else if(条件3){} 例1: window.onload = function() { var Btn1 = document