2 huyuyang6688 huyuyang6688 于 2016.02.27 21:31 提问

ejb客户端通过JNDI访问服务器报错 Connection refused: connect 2C

ejb客户端通过JNDI访问服务器报错 javax.naming.ServiceUnavailableException: Connection refused: connect
客户端代码为:

  InitialContext ctx = new InitialContext();
    FirstEjb ejb = (FirstEjb)ctx.lookup("FirstEjbBean/remote");
    String s = ejb.saySomething("HelloWorld");
    System.out.println(s);

具体错误为:图片说明

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.28 05:59

服务器的程序是否正常部署,防火墙有没有限制访问,检查下。

huyuyang6688
huyuyang6688 防火墙都关了,上面的错误是部署在jboss7.1.1上报的,部署在jboss5.0.1就没事
2 年多之前 回复
oyljerry
oyljerry   Ds   Rxr 2016.02.27 22:59

服务器对应端口是否有正确侦听

huyuyang6688
huyuyang6688 请问这个怎么查看呢?本人菜鸟~还望指教~~
2 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!