2 qq 16773565 qq_16773565 于 2016.03.03 11:02 提问

C代码帮看下思想,最好能写出Java代码,非常感谢

2.* slideing block chunking, performance is a big issue due to too many hash lookup. 
3. */  
4.static int file_chunk_sb(int fd, int fd_ldata, int fd_bdata, unsigned int *pos, unsigned int *block_num,  
5.         block_id_t **metadata, hashtable *htable, char *last_block_buf, unsigned int *last_block_len)  
6.{  
7.    char buf[BUF_MAX_SIZE] = {0};  
8.    char win_buf[BLOCK_MAX_SIZE + 1] = {0};  

9.    char block_buf[BLOCK_MAX_SIZE] = {0};  
10.    char adler_pre_char;  
11.    unsigned char md5_checksum[16 + 1] = {0};  
12.    unsigned char md5_checksum1[16 + 1] = {0};  
13.    unsigned char crc_checksum[16] = {0};  
14.    unsigned int bpos = 0;  
15.    unsigned int slide_sz = 0;  
16.    unsigned int rwsize = 0;  
17.    unsigned int exp_rwsize = BUF_MAX_SIZE;  
18.    unsigned int head, tail;  
19.    unsigned int hkey = 0;  
20.    unsigned int bflag = 0;  
21.    int ret = 0;  
22.  
23.    while(rwsize = read(fd, buf + bpos, exp_rwsize))  
24.    {  
25.        /* last chunk */  
26.        if ((rwsize + bpos + slide_sz) < g_block_size)  
27.            break;  
28.  
29.        head = 0;  
30.        tail = bpos + rwsize;  
31.        while ((head + g_block_size) <= tail)  
32.        {  
33.            memcpy(win_buf, buf + head, g_block_size);  
34.            hkey = (slide_sz == 0) ? adler32_checksum(win_buf, g_block_size) :   
35.                adler32_rolling_checksum(hkey, g_block_size, adler_pre_char, buf[head+g_block_size-1]);  
36.            uint_2_str(hkey, crc_checksum);  
37.            bflag = 0;  
38.  
39.            /* this block maybe is duplicate */  
40.            if (hash_exist(g_sb_htable_crc, crc_checksum))  
41.            {     
42.                bflag = 2;  
43.                md5(win_buf, g_block_size, md5_checksum);  
44.                if (hash_exist(htable, md5_checksum))  
45.                {  
46.                    /* insert fragment */  
47.                    if (slide_sz != 0)  
48.                    {  
49.                        md5(block_buf, slide_sz, md5_checksum1);  
50.                        if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(block_buf, slide_sz, md5_checksum1,   
51.                            fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable)))  
52.                        {  
53.                            perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb");  
54.                            goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT;  
55.                        }  
56.                    }  
57.                    /* insert fixed-size block */  
58.                    if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(win_buf, g_block_size, md5_checksum,   
59.                        fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable)))  
60.                    {  
61.                        perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb");  
62.                        goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT;  
63.                    }  
64.  
65.                    head += g_block_size;  
66.                    slide_sz = 0;  
67.                    bflag = 1;  
68.                }  
69.            }  
70.  
71.            /* this block is not duplicate */  
72.            if (bflag != 1)  
73.            {  
74.                block_buf[slide_sz] = buf[head];  
75.                head++;  
76.                slide_sz++;  
77.                if (slide_sz == g_block_size)  
78.                {  
79.                    if (bflag != 2) md5(block_buf, g_block_size, md5_checksum);  
80.                    if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(block_buf, g_block_size, md5_checksum,   
81.                        fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable)))  
82.                    {  
83.                        perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb");  
84.                        goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT;  
85.                    }  
86.                    hash_checkin(g_sb_htable_crc, crc_checksum);  
87.                    slide_sz = 0;  
88.                }  
89.            }  
90.  
91.            adler_pre_char = buf[head - 1];  
92.        }  
93.  
94.        /* read expected data from file to full up buf */  
95.        bpos = tail - head;  
96.        exp_rwsize = BUF_MAX_SIZE - bpos;  
97.        adler_pre_char = buf[head - 1];  
98.        memmove(buf, buf + head, bpos);  
99.    }  
100.    /* last chunk */  
101.    *last_block_len = ((rwsize + bpos + slide_sz) > 0) ? rwsize + bpos + slide_sz : 0;  
102.    if (*last_block_len > 0)  
103.    {  
104.        memcpy(last_block_buf, block_buf, slide_sz);  
105.        memcpy(last_block_buf + slide_sz, buf, rwsize + bpos);  
106.    }  
107.  
108._FILE_CHUNK_SB_EXIT:  
109.    lseek(fd, 0, SEEK_SET);  
110.    return ret;  
111.}  

4个回答

qq_26946497
qq_26946497   2016.03.03 12:52

--> _ <--
不欢迎伸手党,只提供思路:
等等,char[] + int 这个算符在哪重载的?

qq_26946497
qq_26946497 仔细看看这段代码,会发现用Java视角完全无法理解的东西。
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
qq_16773565
qq_16773565 冒昧说一下,不太明白您问的这个问题
2 年多之前 回复
John_ToStr
John_ToStr   Rxr 2016.03.04 09:45

建议自己看看,读代码也是一种能力

qq_16773565
qq_16773565 嗯,您说的对,我知道要自己看,但是我没学过c,看不懂,我想知道思想了以后用Java写
2 年多之前 回复
WinsenJiansbomber
WinsenJiansbomber   2016.03.04 10:29

RTFM(Read the fucking manual)是一种最好的解答问题手段

WinsenJiansbomber
WinsenJiansbomber   2016.03.04 10:31

提问贴代码也要先去去行号吧,比如这样:

static int file_chunk_sb(int fd, int fd_ldata, int fd_bdata, unsigned int *pos, unsigned int *block_num, 
    block_id_t **metadata, hashtable *htable, char *last_block_buf, unsigned int *last_block_len) 
 {
 char buf[BUF_MAX_SIZE] = {0}; 
 char win_buf[BLOCK_MAX_SIZE + 1] = {0}; 

 char block_buf[BLOCK_MAX_SIZE] = {0}; 
  char adler_pre_char; 
  unsigned char md5_checksum[16 + 1] = {0}; 
  unsigned char md5_checksum1[16 + 1] = {0}; 
  unsigned char crc_checksum[16] = {0}; 
  unsigned int bpos = 0; 
  unsigned int slide_sz = 0; 
  unsigned int rwsize = 0; 
  unsigned int exp_rwsize = BUF_MAX_SIZE; 
  unsigned int head, tail; 
  unsigned int hkey = 0; 
  unsigned int bflag = 0; 
  int ret = 0; 

  while(rwsize = read(fd, buf + bpos, exp_rwsize)) 
  { 
    /* last chunk */ 
    if ((rwsize + bpos + slide_sz) < g_block_size) 
      break; 

    head = 0; 
    tail = bpos + rwsize; 
    while ((head + g_block_size) <= tail) 
    { 
      memcpy(win_buf, buf + head, g_block_size); 
      hkey = (slide_sz == 0) ? adler32_checksum(win_buf, g_block_size) :  
        adler32_rolling_checksum(hkey, g_block_size, adler_pre_char, buf[head+g_block_size-1]); 
      uint_2_str(hkey, crc_checksum); 
      bflag = 0; 

      /* this block maybe is duplicate */ 
      if (hash_exist(g_sb_htable_crc, crc_checksum)) 
      {   
        bflag = 2; 
        md5(win_buf, g_block_size, md5_checksum); 
        if (hash_exist(htable, md5_checksum)) 
        { 
          /* insert fragment */ 
          if (slide_sz != 0) 
          { 
            md5(block_buf, slide_sz, md5_checksum1); 
            if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(block_buf, slide_sz, md5_checksum1,  
              fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable))) 
            { 
              perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb"); 
              goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT; 
            } 
          } 
          /* insert fixed-size block */ 
          if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(win_buf, g_block_size, md5_checksum,  
            fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable))) 
          { 
            perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb"); 
            goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT; 
          } 

          head += g_block_size; 
          slide_sz = 0; 
          bflag = 1; 
        } 
      } 

      /* this block is not duplicate */ 
      if (bflag != 1) 
      { 
        block_buf[slide_sz] = buf[head]; 
        head++; 
        slide_sz++; 
        if (slide_sz == g_block_size) 
        { 
          if (bflag != 2) md5(block_buf, g_block_size, md5_checksum); 
          if (0 != (ret = dedup_regfile_block_process(block_buf, g_block_size, md5_checksum,  
            fd_ldata, fd_bdata, pos, block_num, metadata, htable))) 
          { 
            perror("dedup_regfile_block_process in file_chunk_sb"); 
            goto _FILE_CHUNK_SB_EXIT; 
          } 
          hash_checkin(g_sb_htable_crc, crc_checksum); 
          slide_sz = 0; 
        } 
      } 

      adler_pre_char = buf[head - 1]; 
    } 

    /* read expected data from file to full up buf */ 
    bpos = tail - head; 
    exp_rwsize = BUF_MAX_SIZE - bpos; 
    adler_pre_char = buf[head - 1]; 
    memmove(buf, buf + head, bpos); 
  } 
  /* last chunk */ 
  *last_block_len = ((rwsize + bpos + slide_sz) > 0) ? rwsize + bpos + slide_sz : 0; 
  if (*last_block_len > 0) 
  { 
    memcpy(last_block_buf, block_buf, slide_sz); 
    memcpy(last_block_buf + slide_sz, buf, rwsize + bpos); 
  } 

_FILE_CHUNK_SB_EXIT: 
  lseek(fd, 0, SEEK_SET); 
  return ret; 
} 

qq_16773565
qq_16773565 嗯,您说的对,我知道要自己看,但是我没学过c,看不懂,我想知道思想了以后用Java写
2 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!