qq_16723867
qq_16723867
2016-03-03 03:26

python 广度优先搜索 遍历图中的点

  • 遍历图中的点

mapmodel=[
[0,1,1,-1,1],
[1,0,-1,1,-1],
[1,-1,0,-1,1],
[-1,1,-1,0,-1],
[1,-1,1,-1,0]
]

flag=[1,0,0,0,0]

def dfs(current,sumpoint):

if sumpoint==5:
print sumpoint,flag
for i in range(5):
if mapmodel[current][i]==1 and flag[i]==0:
sumpoint=sumpoint+1
flag[i]=i
dfs(i,sumpoint)
return

dfs(0,1)

我想要遍历图里面的点,但总是得不到正确结果,不知道哪里出问题了,请大家指教

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐