qq_16723867
qq_16723867
2016-03-03 03:26
采纳率: 100%
浏览 2.5k
已采纳

python 广度优先搜索 遍历图中的点

mapmodel=[
[0,1,1,-1,1],
[1,0,-1,1,-1],
[1,-1,0,-1,1],
[-1,1,-1,0,-1],
[1,-1,1,-1,0]
]

flag=[1,0,0,0,0]

def dfs(current,sumpoint):

if sumpoint==5:
print sumpoint,flag
for i in range(5):
if mapmodel[current][i]==1 and flag[i]==0:
sumpoint=sumpoint+1
flag[i]=i
dfs(i,sumpoint)
return

dfs(0,1)

我想要遍历图里面的点,但总是得不到正确结果,不知道哪里出问题了,请大家指教

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • u013596119
  u52983610 2016-03-05 10:37
  已采纳

  试下这个,flag和module和你上面的一样,然后dfs(0)

   def dfs(current):
    for i in range(5):
      if mapmodel[current][i]==1 and flag[i]==0:
        flag[i]=1
        print i,flag
        dfs(i)
  
  点赞 评论
 • u013596119
  u52983610 2016-03-05 10:37

  大哥,你这个是dfs,是深度优先啊?是要广度还是深度?

  点赞 评论

相关推荐