2 xuliyuan173 xuliyuan173 于 2016.03.04 09:50 提问

急!!ORACLE 随机组合


ID PID NAME
1 0 A
2 0 B
3 1 A1
4 1 A2
5 2 B1
6 2 B2

希望得到的结果

NAME1 NAME2
A1 B1
A1 B2
A2 B1
A2 B@

求大神帮忙 谢谢!!!

1个回答

baosq99
baosq99   2016.03.14 16:51

select t1.name name1,t2.name name2 from A t1 ,A t2
where t1.pid = 1 and t2.pid = 2;

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!