qq_15149257
2016-03-04 03:13
采纳率: 100%
浏览 1.8k

迷宫游戏问题 求大神解答

#include"stdio.h"

void print(int front);
mgpath(int xi, int yi, int xe, int ye);
int mg[10][10]=
{ { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 },{ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 },

{ 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 },{ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 },{ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 } };

int MaxSize=100;

int front=-1;

int rear=-1;

struct Qu{

int i;

int j;

int pre;}q[100];
void main(){
int M = 8;

int N = 8;

mgpath(1, 1, M, N);

}

void print(int front)

{

int k=front, j, ns=0;

printf("\n");

do

{

j = k;

k = q[k].pre;

q[j].pre = -1;

} while (k != 0);

printf("迷宫路径如下:\n");

k = 0;

while (k < 100)

{

if (q[k].pre==-1)

{

ns++;

printf("%d%3d",q[k].i,q[k].j);

if (ns % 5==0)

printf("\n");

}

k++;

}

printf("\n");

printf("队列状态");

// System.out.println("下标 i j pre");

// for(int i=0;i<=q.rear;i++)

// {

// System.out.printf("%2d %d %d %2d\n",i,q.i[i],q.j[i],q.pre[i]);

// }

}

mgpath(int xi, int yi, int xe, int ye)

{

int i, j, di;

int find=0;

rear++;

q[rear].i=xi;

q[rear].j=yi;

q[rear].pre=-1;

mg[xi][yi]=-1; // 标记入口

while (front<=rear && (!find))

{
front++;

i=q[front].i;

j=q[front].j;

    if (i==xe && j==ye) 
    { 
      find=1; 
      print(front); 
     return 1; 
    } 

    for (di=0; di<4; di++) 
    { 
      switch (di) 
      { 
      case 0: 
        i=q[front].i - 1; 
        j=q[front].j; 
        break; 
      case 1: 
        i=q[front].i; 
        j=q[front].j + 1; 
        break; 
      case 2: 
        i=q[front].i + 1; 
        j=q[front].j; 
        break; 
      case 3: 
        i=q[front].i; 
        j=q[front].j - 1; 
      } 

      if (mg[i][j]==0) 
      { 
        rear++; 
        q[rear].i=i; 
        q[rear].j=j; 
        q[rear].pre=front; 
        mg[i][j]=-1; 
      } 
    } 
  printf("NO WAY\n");
  return 0;
  } 
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 小灸舞 2016-03-04 03:58
  已采纳

  我在编程中碰到的这个提示有以下情况:
  1、括号不匹配。(经常是在函数中添加了一段代码,如if,while分句,却忘了在结束时补上一个“}”)
  2、在头文件中定义了struct或者class,但是在}之后漏掉了分号。
  3、有#if,但是没有#endif。
  可以试试:
  1.#include "stdafx.h",添加在文件的第一句
  2.把你的光标移动到"fatal error C1004:"上面,然后按F1,MSDN会自动定位的
  3.project setting->c/c++->precompiled headers->Not using precompiled headers

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • qq_15149257 2016-03-04 03:14

  每次都是提示 fatal error C1004: unexpected end of file found

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题