2 qq 34150866 qq_34150866 于 2016.03.14 19:09 提问

请教:Java Swing分割字符串的问题

我用Java Swing写了一个小程序,这是片段:图片说明
希望达到的效果是:输入字符串“a b c”,点击按钮以后输出"ad bd cd",也就是中间有空格。但实际上输出的是"adbdcd“,没有空格。
我想向大家请教:要怎样修改,才可以输出有空格的新字符串呢?谢谢大家。

11个回答

u011489205
u011489205   2016.03.14 19:21

String s3 = s2[i] + "d ",在d后面加一个空格

answer3lin
answer3lin   2016.03.14 21:19

把字符串使用数组来表示。
String s3 = s2[i] + "d ",在d后面加一个空格**

wojiushiwo945you
wojiushiwo945you   Ds   Rxr 2016.03.14 21:27

修改str1+=s3+" ";s1.setText挪到for循环体外面。

u013772876
u013772876   2016.03.14 21:35

string.replace(" ","d");

willkinson
willkinson   2016.03.15 10:00

String s1 = t1.getText().trim();
String[] s2 = s1.split(" ");
String str1 = "";
for (int i = 0; i < s2.length; i++)
{
String s3 = s2[i] + "d ";
str1 += s3;
}
t1.setText(str1);

qq_34284975
qq_34284975   2016.03.15 10:25

"d"后面加个空格就行 "d "

xiaochaolovedan
xiaochaolovedan   2016.03.16 09:22

String s3 = s2[i]+"d ";

xop9622
xop9622   2016.03.16 15:22

String s3 = s2[i] + "d ",在d后面加一个空格

epm_kf6_10
epm_kf6_10   2016.03.17 15:55

第七行改为 string s3=s2[i]+'d'+" ";

fubo1990
fubo1990   2016.03.17 17:16

可以有三种实现方法。
1.String s2 = s2[i]+"d"+" ";
2.str1+=s2+" ";
3.str1 = str1.replaceAll("d","d ");

共11条数据 1 尾页
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!