coldlyhan
2016-03-23 04:35
采纳率: 0%
浏览 1.2k

jQuery新手请教各位大神

$("input[type='password']").blur(function(){

    var password = $("input[type='password']").val();
    if(password==""){
    $("#pfont").text("密码不能为空");
    return false;
  }
  });

  后面的return false 这个返回值能否在其他的函数中获取到
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 反重力落叶 2016-03-23 05:10

  这个不行,你可以定义一个全局变量,用来记录你要的状态

  打赏 评论
 • danielinbiti 2016-03-23 05:17
   <script>
   var flag =1;
   $("input[type='password']").blur(function(){
      var password = $("input[type='password']").val();
      if(password==""){
      $("#pfont").text("密码不能为空");
      flag=0;
    }else{
       flag = 1;
      }
    });
  
      function otherFunc(){//其他函数中使用
       alert(flag)
      }
   </script>
  
  打赏 评论
 • Royal_lr 2016-03-23 07:28

  设一个全局变量,,改变它的值在返回,,就能获取到了

  打赏 评论
 • danielinbiti的可以,不要直接return,你return的值是匿名函数的,没人接收

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题