2 qq 32722637 qq_32722637 于 2016.03.25 12:34 提问

请前辈们给这个方法几句话让这个全选的方法不选择disabled的选择框

bindCheckAll: function(str) {
var a = document.getElementsByName(str);
var n = a.length;
for (var i = 0; i < n; i++)
a[i].checked = window.event.srcElement.checked;
},

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.25 12:38
 a[i].checked = window.event.srcElement.checked;
->
if (!a[i].disabled=='disabled') a[i].checked = window.event.srcElement.checked;
qq_19891827
qq_19891827   2016.03.25 12:47

试试这个

 bindCheckAll: function(str) {
var a = document.getElementsByName(str);
var n = a.length;
for (var i = 0; i < n; i++)
  if(!a[i].hasAttribute('disabled')){
    a[i].checked = window.event.srcElement.checked;
  }
},
qq_19891827
qq_19891827   2016.03.25 12:48

这样更简约

 bindCheckAll: function(str) {
var a = document.getElementsByName(str);
var n = a.length;
for (var i = 0; i < n; i++)
  if(a[i].disabled){
    a[i].checked = window.event.srcElement.checked;
  }
};
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!