qq_33334482
经济码农
2016-03-27 02:29
采纳率: 50%
浏览 1.5k

c++用栈弹出指针,ERROR C2109

头文件定义模版
#ifndef STACK_H_
#define STACK_H_

template
class Stack
{
private:
int ss;
int top;
T * sp;
public:
Stack(int n);
~Stack();
void push(const T &s);
T & pop();
};

template
Stack::Stack(int n)
{
ss = n;
top = 0;
sp = new T[ss];
}

template
Stack::~Stack()
{
delete[] sp;
}

template
void Stack::push(const T &s)
{
sp[top++] = s;
}

template
T & Stack::pop()
{
return ss[--top];
}
#endif

main 函数
#include
#include "stack.h"
using std::cout;
using std::endl;

int main()
{
const int num = 10;
char * p[num] = { "NO.1 Alex", "NO.2 MIKE", "NO.3 Nike", "NO.4 YIHOO",
"NO.5 Yanjing", "NO.6 Andy", "NO.7 Hello", "NO.8 Wow", "NO.9 Pop", "NO.10 ddd" };
Stack wo(num);
int i;
for (i = 0; i < num; i++)
{
wo.push(p[i]);
}
cout << "弹出的栈:\n";
for (i = 0; i < num; i++)
cout << wo.pop() << endl;
system("pause");
return 0;
}

图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qq_33334482
  经济码农 2016-03-27 03:14
  已采纳

  栈只是对指针数组里的指针进行压入或弹出操作。问题显然出在Pop函数里
  解决方法,现在设计一个 char * out[num[ 指针数组,它的作用是用来存放弹出的指针,再利用一个for循环打印出来
  修改后的pop()
  template
  void Stack::pop( T &s)
  {
  s = sp[--top];
  }
  定义的char * out[num]

  char * out[num];
  cout << "弹出的栈:\n";
  for (i = 0; i < num; i++)
  {
  wo.pop(out[i]);
  }
  for (i = 0; i < num; i++)
  cout << out[i] << endl;

    结果如图![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201603/27/1459048472_138537.png)
  
  点赞 评论

相关推荐