namedajipai
2016-03-30 14:43
采纳率: 90.6%
浏览 1.3k
已采纳

VB6.0一个从Text拿值的问题的解释

VB6.0一个从Text拿值的问题的解释
Dim s$
$s=Text1,请问这两行代码什么意思

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • blownewbee 2016-03-30 15:03
  已采纳

  Dim s$
  $s=Text1
  相当于
  Dim s As String
  s = Text1.Text '这是默认属性

  点赞 评论
 • Brave_QQ596140538 2016-03-30 14:52

  $声明一个字符串变量,使用时要把模块前option explicit去掉

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题