CH1314QM
静心而为
2016-03-31 07:21
采纳率: 50%
浏览 2.3k

在一个结构体中动态创建另一个结构体数组,那么怎样释放内存!求助,谢谢了!

struct Link_Info
{
int Destination_VertexID;
int Vertex_To_Vertex_LinkID;
int Cost_of_Link;

};

struct Vertex_Info {
int OutDegree;
int Vertex_Num;
Link_Info* out = new Link_Info[8];
};

Vertex_Info* Vertex_Chain = new Vertex_Info [600];

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  Vertex_Chain[0].Vertex_Num
  ->
  600

  点赞 评论
 • CH1314QM
  静心而为 2016-03-31 07:26

  我使用下面的方式释放的
  for (int i = 0; i < Vertex_Chain[0].Vertex_Num; i++)
  {
  delete [] Vertex_Chain[i].out;
  }
  delete[] Vertex_Chain;

  点赞 评论
 • caozhy
   可以给结构体编写析构函数。
  struct Vertex_Info {
  ...
  ~Vertex_Info ()
  {
  delete[] out;
  }
  }
  
  点赞 评论
 • caozhy

  你的外侧循环的是Vertex_Chain数组长度,不是Vertex_Chain第一个元素的Vertex_Num长度

  点赞 评论

相关推荐