2 qq 20396623 qq_20396623 于 2016.04.01 14:43 提问

怎样使下面的语句独立完成判断,每个判断语句都要执行的,上面的无论满不满足都要执行下面的

function checkform(myform){
for(i=0;i<myform.length;i++){
if(myform.elements[i].value==""){
alert(myform.elements[i].title+"不能为空!");
myform.elements[i].focus();
return false;

  }
 }
 if( myform.birthday.value.length !=18 ) 
  {
  alert("身份证的位数有错!");
   return false;
  }
 if( myform.haoma.value.length !=11 ) 
  {
  alert("号码位数有错!");
   return false;
  }
   if(( myform.email.value.indexOf('@') == -1) || myform.email.value.indexOf('.') == -1 || myform.email.value.length >30 || myform.email.value.length <6) 
  {
  alert("Email的格式不正确!");
   return false;
  }

}

4个回答

u014481698
u014481698   2016.04.01 14:49

在顶上定义一个变量 var flag = true;

if条件成立 flag = false;

最后返回flag。

qq_20396623
qq_20396623 已经解决,用别的方法,但还是谢了
大约 2 年之前 回复
qq_20396623
qq_20396623 帮我再从新看下吧,我把完整的方法弄出来了,看下哪出的问题
大约 2 年之前 回复
qq_32939645
qq_32939645   2016.04.01 14:58

判断后别return 可以用变量先接收值

qq_20396623
qq_20396623   2016.04.01 14:55

function checkform(myform){
var flag = true;
for(i=0;i<myform.length;i++){
if(myform.elements[i].value==""){
alert(myform.elements[i].title+"不能为空!");
myform.elements[i].focus();
return flag;

  }
 }

 if( myform.birthday.value.length !=18 && myform.haoma.value.length !=11) 
  {
  ("身份证的位数有错!");
  flag=false;
   return flag;
  }
 if( myform.haoma.value.length !=11 ) 
  {
  alert("号码位数有错!");
  flag=false;
   return flag;
  }
   if(( myform.email.value.indexOf('@') == -1) || myform.email.value.indexOf('.') == -1 || myform.email.value.length >30 || myform.email.value.length <6) 
  {
  alert("Email的格式不正确!");
  flag=false;
   return flag;
  }

}

qq_17637725
qq_17637725   2016.04.01 15:46

上面说的 用变量接收 或者你前面的都不return 到最后一个判断条件的时候在return

qwertyuiop20000
qwertyuiop20000 我也是那么认为的。。
大约 2 年之前 回复
qq_20396623
qq_20396623 我就是这样解决的,哈哈
大约 2 年之前 回复
qq_20396623
qq_20396623 我就是这样解决的,哈哈
大约 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!