2 qq 33052997 qq_33052997 于 2016.04.09 10:51 提问

在appcan中按钮只执行一次按第二次不执行任何操作

<!DOCTYPE html>
获取验证码
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="uinn">
        <div class="btn ub ub-ac bc-text-head ub-pc bc-btn uc-a1" id="submit">
          登录
        </div>
      </div>
      <button type="submit"class="uinvisible"></button>
    </form>

    <div class="umar-a ub t-blu">
      <div class="ub-f1 ulev-1 uinn3">
        立即注册
      </div>
      <div class="ulev-1 uinn3">
        忘记密码
      </div>
    </div>
    <div class="uinn ub ub-ac ub-pc">
      <div class="resqq ub-img umhw2 umar-a"></div>
      <div class="resxinlang ub-img umhw2 umar-a"></div>
      <div class="resren ub-img umhw2 umar-a"></div>
    </div>
  </div>
  <script src="js/appcan.js"></script>
  <script src="js/appcan.control.js"></script>
</body>
<script>
 var wait = 60;
function time() {

if (wait == 0) {
$("#yanzheng").attr("disabled","false");
$("#yanzheng").css("background-color","orange");
$("#yanzheng").html("获取验证码");
wait = 60;
}
else {
$("#yanzheng").html(wait+"s后获取验证码");
wait--;
setTimeout(function() {time()},1000)
}
}

  appcan.ready(function() {
    appcan.initBounce();
  })
    appcan.button("#submit", "ani-act", function() {
    $("form").submit();
  })
  appcan.button("#btn1", "ani-act", function() {

})

</script>

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!