2 u013695034 u013695034 于 2016.04.14 19:20 提问

浏览IIS网页报错:错误代码 0x80070003
iis

浏览IIS网页时报错,错误代码 0x80070003 ,请问有谁遇到过吗?

3个回答

suwu150
suwu150   2016.04.14 20:17

服务器配置合适的没?

suwu150
suwu150   2016.04.14 20:18

截一张图看一看合适的没,浏览器里的呢

u012707328
u012707328   2016.04.14 21:05

服务器配置有问题吧!再看看

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!