Jquery的css样式怎么写

大神帮我看下我这段代码哪里有问题吧?
$("textarea [name ='content']").css("border":"1px solid red");

3个回答

注意括号中英文状态,单个css用逗号分隔,不是冒号


    $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red");
qq_34702750
qq_34702750 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
4 年多之前 回复
showbo
支付宝加好友偷能量挖,胡杨等着我的招呼 回复qq_34702750: $("textarea[name ='content']"),textarea和[]之间不要有空格
4 年多之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 效果还是出不来...
4 年多之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 setInterval(function(){ var obj=sy.serializeObject($('form')); if(obj.content.length >2000){ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red"); }else{ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid white"); } },1000);
4 年多之前 回复
qq_34702750
qq_34702750 setInterval(function(){ var obj=sy.serializeObject($('form')); if(obj.content.length >2000){ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid red"); }else{ $("textarea [name ='content']").css("border","1px solid white"); } },1000);
4 年多之前 回复

css设置单个属性中间用逗号,不是冒号

qq_34702750
qq_34702750 用逗号报错的额..
4 年多之前 回复

$("textarea [name ='content']").css({
"border":"1px solid red";
})

qq_34702750
qq_34702750 后面那个分号报错了额..
4 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐