tangshangqiang
tangshangqiang
采纳率0%
2016-04-20 06:21 阅读 2.6k

汇编语言储存空间分配

A1 DB 'BYTE',12,12H,2DUP(0,?3DUP(1,2),?)
A2 DW 3DUP(0,1,2),?,-5,;BY','TE',256H
A3 DW A1,$+6,A2-A1
请问A3的空间是如何分配的,A3中的A1和$+6和A2-A1分别是什么意思?
谢谢大神们!!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • pig05121 pig05121 2016-06-20 09:14

  A3中的A1是A1在本段中的偏移
  $+6是A3的偏移加上6
  A2-A1是A2的偏移减A1的偏移
  比如说A1的偏移是0,A2的偏移是24,A3的偏移是49(只是假设)
  那么A3就相当于:
  A3 DW 0,55,24

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐