Haiktao
Haiktao
采纳率100%
2016-04-29 00:34 阅读 1.9k
已采纳

SQL怎么查询上次交易日期呢?

现有test表,表结构如下:

time goods num
2014/5/9 内存条 20
2014/4/28 硬盘 17
....../*海量数据*/
2013/7/2 内存条 18

怎么用表自连接的方法查询出上次交易的时间呢?
结果表是这样的:

time goods num LastTime

如果数据量太大,不能用表自连接方法,还有其它方法吗?

新人刚入行,虚心请教学习,感谢了~~~

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  huangwenkangz huangwenkangz 2016-04-29 08:38

  上次交易日期而不是最新日期
  select a.test.time,a.goods,a.num,(select max(b.time) from test b where b.time <a.time and b.goods=a.goods group by b.goods) LastTime from test a

  点赞 评论 复制链接分享
 • danielinbiti danielinbiti 2016-04-29 01:14
   select test.time,test.goods,test.num from test,(select goods,max(time) LastTime from test group by goods) a
   where test.goods=a.goods
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐