2 u010990330 u010990330 于 2013.09.13 23:30 提问

C语言字符串的处理问题不懂

去除字符串中间的*号列如:******ab***cdf**rty*******去除中间的*号字符串变为:******abcdfrty*******
程序如下:
#include
void fun( char a, char *h,char *p )
{
char *q = a;//是把a的首地址给*q吗?
int i = 0;
while(q < h)
{
a[i] = *q;
i++;
q++;
}
while(q < p)
{
if(*q!='
')
{
a[i] = *q;
i++;
}
q++;
}
while(*q)//这个*q里边存放的什么?这个循环是什么意思?
{
a[i] = *q;
i++;
q++;//上边的h一到字符串的结尾q++指向下一个地址,可还有下一个地址吗?
}
a[i] = '\0';
}

main()
{ char s[81],*t, f;
void NONO ( );
printf("Enter a string:\n");gets(s);
t=f=s;
while(*t)t++;
t--;
while(*t=='
')t--;
while(*f=='*')f++;
fun( s , f,t );
printf("The string after deleted:\n");puts(s);
NONO();
}
void NONO()
{/* 本函数用于打开文件,输入数据,调用函数,输出数据,关闭文件。 /
FILE *in, *out ;
int i ; char s[81], *t, *f ;
in = fopen("in.dat","r") ;
out = fopen("out.dat","w") ;
for(i = 0 ; i < 10 ; i++) {
fscanf(in, "%s", s) ;
t=f=s;
while(*t)t++;
t--;
while(*t=='
')t--;
while(*f=='*')f++;
fun(s, f, t);
fprintf(out, "%s\n", s) ;

}
fclose(in) ;
fclose(out) ;
}

2个回答

www1157763637qqcom
www1157763637qqcom   2013.09.14 11:30
已采纳

这代码没看懂,以上代码是正确的代码还是你自己写的,然后希望别人指导?如果是正确的代码在fun()函数中a定义为char类型,为什么后面会有a[i],我记得当初学C的时候没有这样使用的?是我没学好?求大神指导。

u010990330
u010990330 代码正确,希望别人指导。。。。。谢谢。。。。
接近 5 年之前 回复
fei741878347
fei741878347   2013.09.14 10:24

采用while循环,依次用“”替换其中的*就可以了

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!