qyykf2017
2016-05-02 08:38
采纳率: 0%
浏览 1.1k

GDI绘图 双缓冲贴图 电脑死机

绘图的时候使用了双缓冲贴图 然后自己定义了一个透明贴图的函数DrawTransBitmap,贴图成功了,但是程序一运行内存就飞速增长。不关的话马上就死机了,小白一枚 求各位大神帮忙 万分感激


 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qyykf2017 2016-05-02 08:41
        case WM_PAINT:
          hdc = GetDC(hwnd);
          mdc = CreateCompatibleDC(hdc);
          bufdc = CreateCompatibleDC(hdc);
          bufdc2 = CreateCompatibleDC(hdc);
          GetClientRect(hwnd,&rect);
          GetObject(hbm1,sizeof(BITMAP),&bm);
          xlength = rect.right - rect.left;
          ylength = rect.bottom - rect.top;
  
  
          SelectObject(bufdc,hbm1);
          hbm3 = CreateCompatibleBitmap(hdc,xlength,ylength);
          SelectObject(mdc,hbm3);
          BitBlt(mdc,0,0,2*bm.bmHeight,2*bm.bmWidth,bufdc,0,0,SRCCOPY);
  
  
          SelectObject(bufdc2,hbm2);
          GetObject(hbm2,sizeof(BITMAP),&bm);
          DrawTransBitmap(mdc,300,500,0.125*bm.bmWidth,0.125*bm.bmHeight,bufdc2,300,0,RGB(255,255,255));
  
  
  
          BitBlt(hdc,0,0,2*bm.bmHeight,2*bm.bmWidth,mdc,0,0,SRCCOPY);
          DeleteDC(hdc);
          DeleteDC(mdc);
          DeleteDC(bufdc);  
          break;
  

  这个是代码

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题