baidu_34050526
Cloud_o
采纳率0%
2016-05-02 12:32

centos 配额warnquota命令不存在

[root@localhost sbin]# warnquota
-bash: warnquota: 未找到命令
怎么这个命令不存在
这个命令怎么安装

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • huapeng_guo 百鸣 3年前

  yum search warnquota,然后yum install 对应的安装包名称即可

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐