Shawn_Li327
Double327
采纳率0%
2016-05-03 14:42 阅读 2.6k

C语言 神奇算式。求大神解答!!!

标题:神奇算式

由4个不同的数字,组成的一个乘法算式,它们的乘积仍然由这4个数字组成。

比如: 

210 x 6 = 1260
8 x 473 = 3784
27 x 81 = 2187

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

5条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-05-03 15:29
 • u012155923 咖啡不加盐 2016-05-03 22:23

  是要找出所有的神奇算式?可以将两个乘数的元素存入一个到一个字符串里面,然后得出它们的乘积,再去看乘积是否和之前那个字符串里面的元素完全一致就OK了

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-05-03 22:31

  http://codepad.org/FBzE5RKb

  6 * 201 = 1206
  6 * 210 = 1260
  21 * 60 = 1260
  15 * 93 = 1395
  35 * 41 = 1435
  3 * 501 = 1503
  3 * 510 = 1530
  30 * 51 = 1530
  21 * 87 = 1827
  27 * 81 = 2187
  9 * 351 = 3159
  8 * 473 = 3784

  点赞 评论 复制链接分享
 • havedream_one havedream_one 2016-05-04 00:39
   #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int count=0;
    int i,j,d,sum;
    for(i=1;i<999;i++){
        int a[10]={0};
        int b=i;
        while(b!=0){
          a[b%10]=1;
          b=b/10;
        }
      for(j=1;j<999;j++){
        int e[10]={0};
        int c=j;
        while(c!=0){
          e[c%10]=1;
          c=c/10;
        }
        sum=i*j;
        d=sum;
        if(d>=1000&&d<=9999){
        while(d!=0){
          if(a[d%10]==0||e[d%10]==0)
            break;
          else
            d=d/10;
        }
      }
      else
        continue;
      if(d==0)
        count++;
      }
    }
    cout<<count<<endl;
    return 0;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • ZGZ1002 ZGZ1002 2016-05-04 07:57

  #include
  using namespace std;
  int main()
  {
  int count=0;
  int i,j,d,sum;
  for(i=1;i int a[10]={0};
  int b=i;
  while(b!=0){
  a[b%10]=1;
  b=b/10;
  }
  for(j=1;j int e[10]={0};
  int c=j;
  while(c!=0){
  e[c%10]=1;
  c=c/10;
  }
  sum=i*j;
  d=sum;
  if(d>=1000&&d<=9999){
  while(d!=0){
  if(a[d%10]==0||e[d%10]==0)
  break;
  else
  d=d/10;
  }
  }
  else
  continue;
  if(d==0)
  count++;
  }
  }
  cout<<count<<endl;
  return 0;
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐