qq_34556554
qq_34556554
采纳率14.3%
2016-05-09 02:18 阅读 1.1k

有个关于c语言编程添加流量控制的问题麻烦看看

20

#include"stdio.h"
#include"string.h"
int MAX;
char str[31],temp[31];
int o,p,q,r;
void main()
{
MAX=10;
char m_name[MAX],sm_name[MAX];
char m_mima[MAX],sm_mima[MAX];
char *name=m_name,*s_name=sm_name;
char *mima=m_mima,*s_mima=sm_mima;

printf("注册您当前用账号和密码!\n");
printf("注册账号为:");
gets(s_name);
printf("你所注册账号为:%s\n",s_name);
printf("注册密码为:");
gets(s_mima);
printf("你所注册密码为:%s\n",s_mima);
printf("注册完成!\n");
printf("请输入账号:");
gets(name);
printf("你所输入的账号为:%s\n",name);
printf("请输入密码:");
gets(mima);
printf("你所输入的密码为:%s\n",mima);
printf("%d\n",strcmp(s_name,name));
printf("%d\n",strcmp(s_mima,mima));

if ((strcmp(s_name,name)==0 )&(strcmp(s_mima,mima)==0))
printf("登录成功!\n");
else
printf("登录失败!\n");
printf("请输入IP地址");
while(gets(str)!=NULL)
{
scanf("%d.%d.%d.%d",&o,&p,&q,&r);
if((o>=0)&&(o<=255)&&(p>=0)&&(p<=255)&&(q>=0)&&(q<=255)&&(r>=0)&&(r<=255))//IP地址每个字节的范围限制
{

printf("%d.%d.%d.%d",o,p,q,r);
if(strcmp(temp,str)==0)
printf("IP地址合法\n");
else

printf("IP地址不合法\n");
}
else

printf("IP地址不合法\n");

}
//return 0;
}
我想在这个程序的基础上添加一个控制流量的功能,采用c语言。谁能帮忙一下

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答 默认 最新