qingyuanluofeng
天地一扁舟
2016-05-22 14:24

关于Linux的sed命令在行首添加空格的问题?

1

。。。。。。

program A start

echo a
echo b
echo c
echo d
.....

program A end

program B start

echo 1
echo 2

program B end

。。。。。。
program A这一段里有几十行代码,每行代码前面有2个空格,现在需要在program A里把除了第一行以外的所有行前面再增加2个空格,不知道这个用sed怎么写,各位朋友能指点一下不,谢谢

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答