cool0532
Baymax0532
2016-06-02 09:26

sql语句中关于join的一个问题

select
tsm.lang_context
from
t_s_muti_lang tsm
join
t_e_products tep
on
tsm.lang_key = tep.products_name
and
tsm.lang_code = 'en'
join
t_e_goods teg
on
tep.products_id = teg.products_id
where
teg.goods_id = 'asdasdasd123123'
想问一下,这是三个表的关联,这三个表的顺序有什么要求吗,
表AjoinB跟BjoinA有什么区别,还有第一个join的on后边的第二个条件
tsm.lang_key = tep.products_name放在where子句中也是可以的,有
什么区别,这些问题对效率有什么影响吗

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答