qq_28799717
qq_28799717
2016-06-06 08:57

select下拉框 里面的值通过数组查到的 怎么再查询跳转以后 回值(就是查询看里还能看到值)?

String vc_tbname="select vc_tbname from t_column where lmbh="+cataId; //多表联查
String sql="select vc_id,lrdate from t_wry_import_log where tbname=("+vc_tbname+") order by lrdate desc";
String[][] list=null ;

list = Manager.doQuery("1", sql);
String strHtml="";

for(int i=0;i<list.length;i++){
strHtml+="<option  value=\""+list[i][0]+"\">"+list[i][1]+"</option>";

} //查出来的是数组 +list[i][0]+表示导入记录ID +list[i][1]+表示导入时间

 +"<td> &nbsp;导入记录:</td><td><select id=\"vc_id\" name=\"vc_id\"> <option value=\"\">--请选择--</option>"+strHtml+"</select></td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"    //一个下拉框  从数据库查询到值显示到框里
  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

5条回答