QT https 通信 返回值QNetworkReply问题

pManager = new QNetworkAccessManager(this);
QNetworkRequest req;
QSslConfiguration config;
QByteArray content = "username=root@cve&password=111111";
int contentLength = content.length();

 config.setPeerVerifyMode(QSslSocket::VerifyNone);
 config.setProtocol(QSsl::TlsV1SslV3);
 req.setSslConfiguration(config);

 req.setUrl(QUrl("https://192.168.7.11:8006/api2/json/access/ticket"));
 req.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/x-www-form-urlencoded");
 req.setHeader(QNetworkRequest::ContentLengthHeader,contentLength);
 QNetworkReply *pReply = pManager->post(req, content);
 QByteArray encodedString = pReply->readAll();
 qDebug()<<QString(encodedString)<<endl;
 QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("KOI8-R");
 QString string = codec->toUnicode(encodedString);
 qDebug()<<string<<endl;
    为什么post返回值pReply是空的,错在什么地方?

2个回答

主要是要看提交的post数据格式是否正确,你可以抓包跟正确的提交的数据对比一下。然后再看返回的内容是什么。

baidu_20048575
baidu_20048575 谢谢您的回复,我试试
3 年多之前 回复

确实是post数据格式的问题,域名写错了,十分感谢

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问