????D
2016-06-14 05:30
采纳率: 75%
浏览 1.6k
已采纳

vb.net打印当前画面…打印出来是空白

vb.net里打印出来的是空白,为什么呀以下是代码
PrintDialog1.Document=PrintDocument1

Dim re As DialogResult =PrintDialog1.showDialog(Me)

if re=Windows.Forms.DialogResult.OK Then
PrintDocument1.Print()
end if。大神帮忙

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • blownewbee 2016-06-14 05:52
  已采纳

  PrintDocument1,你有把要打印的画面画上去么

  点赞 评论
 • ????D 2016-06-15 00:06

  怎么把画面画到PrintDocument1里?帮帮忙…谢谢大家了

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题