qq_32676793
殇痕TT
2016-06-14 14:53
采纳率: 100%
浏览 1.2k
已采纳

小弟初学汇编,汇编问题!!!!

小弟初学汇编,想写一个简单的输入字符串1和字符串2,查找字符串1是否包含字符串2
附上代码data segment
buf1 db 50 dup('$') ;最大字符数50
buf2 db 20 dup('$') ;查找最大字符数20
tishi1 db 'Please input the string:',0dh,0ah,'$'
tishi2 db 'Please input the string you want to find:',0dh,0ah,'$'
tishi3 db 'Find:','$'
tishi4 db 'Not Find:','$'
data ends

code segment
assume cs:code, ds:data

start: mov ax,data
mov ds,ax
mov cx,0
mov bx,0
mov si,2
mov di,2

lea dx,tishi1
mov ah,09h
int 21h     ;输出提示1

lea dx,buf1 
mov ah,0ah 
int 21h     ;输入字符串

mov dl,0ah
mov ah,02h
int 21h     ;回车换行

lea dx,tishi2
mov ah,09h
int 21h     ;输出提示2

lea dx,buf2 
mov ah,0ah 
int 21h     ;输入字符串

mov dl,0ah
mov ah,02h
int 21h     ;回车换行


lea si,buf1+2
lea di,buf2+2
mov ax,0
jmp z

x: inc cx
inc di
y: inc si
z: mov ah,buf1[si]
mov al,buf2[di]
cmp al,'$'
je yes
cmp ah,al
je x

cmp ah,'$'
je no
sub si,cx
sub di,cx
mov cx,0
jmp y      

yes:

lea dx,tishi3
mov ah,09h
int 21h ;输出提示3

lea dx,buf2+2
mov ah,09h
int 21h 

mov dl,0ah
mov ah,02h
int 21h     ;回车换行
jmp exit    

no:
lea dx,tishi4
mov ah,09h
int 21h ;输出提示4

lea dx,buf2+2
mov ah,09h
int 21h 

mov dl,0ah
mov ah,02h
int 21h     ;回车换行

exit: mov ah,4ch
int 21h

code ends
end start

比如输入123412
123
为什么都是not find?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • qq_32676793
  殇痕TT 2016-06-14 15:40
  已采纳

  那个mov si,2和mov di,2是不用写的,刚刚拿来测试用的

  点赞 评论
 • devmiao
  devmiao 2016-06-14 15:13
  点赞 评论

相关推荐