dxt_9668
一锅小青蛙
采纳率70.4%
2016-06-16 06:01 阅读 4.5k
已采纳

bootstrap与easyui的样式冲突

5
 <div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3 col-lg-2 sidebar">
   <ul class="nav menu">
   //这里放的是导航条
   </ul>
 </div>

 <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-10 col-lg-offset-2 main">
   <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
      //这里放的是easyui的datagrid
      </div>
    </div>
  </div>

现在出现了冲突,导航条缩成了一小块,该怎么修改呢?求大神支招

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐