qq_35426665
qq_35426665
2016-06-26 01:00

新人求教 导航栏中垂直居中 跟间距问题

图片说明
如何把这块画圈的 居中显示呢 还有三个li间距 怎么设置啊?保证导航栏大小不变,用的bootstrap • 用户角色:


             <li>
               <div class="form-group">
                <select class="form-control">    
                  <option></option>
                  <option>职&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;员</option> 
                  <option>项目经理</option> 
                  <option>人事经理</option> 
                </select>
              </div>
             </li>

             <li class="divider-vertical"></li> 

             <li>  
              <div class="btn-group">
                <button type="button" class="btn btn-danger dropdown-toggle " data-toggle="dropdown">
                   用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;户 <span class="caret"></span>
                </button>

                <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                  <li><a href="#">修改密码</a></li>
                  <li class="divider"></li>
                  <li><a href="#">退&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出</a></li>
                </ul>
              </div>
            </li>    
         </ul>
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答