andysern
2016-06-26 13:34
采纳率: 6.3%
浏览 1.4k

在java中,需要关心数据库连接的并发情况吗?

因为做了数据库的连接类

最近在使用的时候倒是没有什么问题,但是个人考虑在访问增多以后,这样的数据库连接是否
需要考虑并发的问题?不然会出现异常。因为在个人测试的时候,如果在调用一个ft_con类
后,在调用过程中,如果在没有关闭之前,会碰到rs空指针的情况。

但是,是否没一个请求(session)都是单独的,在服务器端会生成一个ft_con的单独实例。所以
不会产生并发问题?

望大家给些指导,还请教一下,这样的写法有没有什么潜在问题?是否具有通用性呢?

public ft_con(){
if(conn==null){
try{
//Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc"); 基本不使用。
//Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"); //看是否引入数据包成功
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
}

  catch(Exception ex){

    System.out.println(ex);

  }
  try{
    conn = DriverManager.getConnection(url,user,password);   //创建连接

    }
  catch(Exception ex){
    System.out.println("connection create false");         //连接不成功则输出
    System.out.println(ex);   

    }  
  }

}

public Connection getConn(){
  return conn;
  }

public void Set_st(){
  try{
  st = conn.createStatement();
  }catch(Exception ex){
    System.out.println("无法创建statement");
    System.out.println(ex);
  }
}

public ResultSet getRs(String sql){
  try{
    rs = st.executeQuery(sql);
  }catch(Exception ex){
    ex.printStackTrace();
  }
  return rs;
}

public int updata(String sql){
  int num=0;
    try{
      num = st.executeUpdate(sql);
      }catch(SQLException e){
      e.printStackTrace();
      }
    return num;
} 

public void close(){
  try{
    if(rs!=null){
      rs.close();
      rs = null;
      }
    if(st!=null){
      st.close();
      st = null;
      }
    if(conn!=null){
    conn.close();
    conn = null;
      }      
    }catch(SQLException e){
    e.printStackTrace();
      }
}

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题