xzdjq2113
xzdjq2113
采纳率16.7%
2016-08-06 02:40 阅读 3.4k

android高德将地址转换为经纬度?

最近的项目要求将详细地址的经纬度取出,不一定是自己的位置定位,也可能是别人的,只要输入一个详细的地址就会
获取到对应的经纬度,最好能够有像是地图里输入相关信息出现关联地址列表的界面,点击列表中的条目返回对应的经纬度值,没有怎么做过求大神指导

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-08-06 10:38

  参考:http://www.cnblogs.com/exmyth/p/4423769.html

   http://restapi.amap.com/v3/geocode/geo?key=xxxxxxxxxxxxxxxx&s=rsv3&city=35&address=福建省霞浦县水门畲族乡
  
  可用key=389880a06e3f893ea46036f030c94700测试
  
  http://webapi.amap.com/maps?v=1.1&key=389880a06e3f893ea46036f030c94700
  
  
  
  String addressStr = "http://restapi.amap.com/v3/geocode/geo?key=xxxxxxxxxxxxxxxx&s=rsv3&city=028&address=";
      String getAddress = HttpUtils.get(addressStr + UrlEncoded.encodeString(address));
      JSONObject object = JSONObject.parseObject(getAddress);
      JSONArray geocodes = object.getJSONArray("geocodes");
      ExcelDetails details = ExcelDetails.dao.findById(id);
      if (geocodes.size() == 0) {
        details.set("status", 0);
      } else if (geocodes.size() == 1) {
        JSONObject trueAddress = geocodes.getJSONObject(0);
        String location = trueAddress.getString("location");
        String lngX = location.split(",")[0];
        String latY = location.split(",")[1];
      } else {
      }
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐