tangqingyun
tangqingyun
采纳率100%
2013-11-30 12:04

c++编程题,求大神解答............谢谢啦...........

 • tang
已采纳

在一个数组中首先判断里的自符是否为回文字符,如果是在按其长度排序,若相同长度的则按ASCII码排序(用c++)求大神解救.......

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • u012897138 lzrhh 8年前

  花了一小时弄的,,,亲测。

   #include<iostream>
    using namespace std;
    bool judge(char *str);
    void sort(char *Selected[],int n);
    int Length(char *str);
    void print(char *Selected[],int n);
    int main()
    {
       const int N=6;
       char *p[N]={"f3dfg","1234321","232","sdfds","asdsa","asfxx"};
       char *Selected[N];
       int n=0;
       int i=0;
       for(i=0;i<N;i++)
       {
        if(judge(p[i])==false)
        {
          cout<<p[i]<<"不是回文字符!"<<endl;
        }
        else
        {
          cout<<p[i]<<"是回文字符!"<<endl;
          Selected[n]=p[i];
          n++;
        }
       }
       sort(Selected,n);
       print(Selected,n);
       return 0;
    }
    //判断字符串是否为回文字符函数
    bool judge(char *str)
    {
      bool flat=true;
      int acount=0;
      for(int i=0;*(str+i)!='\0';i++)
      {
        acount++;
      }
      for(int i=0;i<=(acount-1)/2;i++)
      {
        if(*(str+i)!=*(str+(acount-1)-i))
        {
          flat=false;
        }
      }
      return flat;
    }
    //排序函数
    void sort(char *Selected[],int n)
    {
      char* temp;
      int i,j,k;
      for(i=0;i<n-1;i++)
      {
        k=i;
        for(j=i+1;j<n;j++)
          if(Length(Selected[k])>Length(Selected[j]))k=j;
        if(k!=i)
        {temp=Selected[i];Selected[i]=Selected[k];Selected[k]=temp;}
      }
      for(i=0;i<n-1;i++)
      {
        k=i;
        for(j=i+1;Length(Selected[j-1])==Length(Selected[j]);j++)
          if(strcmp(Selected[k],Selected[j]))k=j;
        if(k!=i)
        {temp=Selected[i];Selected[i]=Selected[k];Selected[k]=temp;}
      }
    }
    //计算字符串长度的函数
    int Length(char *str)
    {
      int acount=0;
      for(int i=0;*(str+i)!='\0';i++)
      {
        acount++;
      }
      return acount;
    }
    //输出函数
    void print(char *Selected[],int n)
    {
      int i;
      for(i=0;i<n;i++)
      {
        cout<<Selected[i]<<endl;
      }
    }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享