hh746313134
hh_海纳百川
采纳率0%
2016-08-18 03:22 阅读 909

串口收发问题,请教高手支招,谢谢!

void UART3_IRQHandler(void)
{
uint32_t flag;
flag = LPC_UART3->IIR; /* ¶ÁÈ¡(Çå³ý)ÖжÏÖжÏ״̬ */
flag &= 0x0F;

if((flag == 0X04)&& (LPC_UART3->LSR & 0X01) )  /* Èç¹ûÊǽÓÊÕÖжϣ¬²¢ÇÒÓÐÊý¾Ý */
    {                             
  byte=UART3_GetChar();            /* ¶ÁÈ¡Êý¾Ý          */
    Delay(70);                  /*¶ÁµÄÊý¾Ý½Ï¶àʱҪ¼Ó³¤ÑÓʱ*/
    buffer[0]=byte;
 // Delay(10);
   UART3_SendString(buffer);             /* ´®¿Ú»ØÏÔÊý¾Ý        */ 
  }

}

// 我发送的明明是abc,可是接收到的确是aabbcc,请问问什么?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • xxmvzeetbb 吻到死10 2016-10-03 16:42

  问题,请教高手支招,谢谢!
  void UART3_IRQHandler(void)
  {
  uint32_t flag;
  flag = LPC_UART3->IIR; /* ¶ÁÈ¡(Çå³ý)ÖжÏÖжÏ״̬ /
  flag &= 0x0F;
  if((flag == 0X04)&& (LPC_UART3->LSR & 0X01) ) /
  Èç¹ûÊǽÓÊÕÖжϣ¬²¢ÇÒÓÐÊý¾Ý /
  {

  byte=UART3_GetChar(); /
  ¶ÁÈ¡Êý¾Ý /
  Delay(70); /
  ¶ÁµÄÊý¾Ý½Ï¶àʱҪ¼Ó³¤ÑÓʱ*/
  buffer[0]=byte;
  // Delay(10);
  UART3_SendString(buffer); /* ´®¿Ú»ØÏÔÊý¾Ý */
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐