qq_30231963
qq_842316758
2016-09-02 12:33

Jsoup.connect(url)得不到完整的页面Document?

10

Document doc = Jsoup.connect("https://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_1?me=A3C1HRB8SDQRRA&rh=i%3Amerchant-items&ie=UTF8&qid=1472701780")
.data("jquery", "java")

.userAgent("Mozilla")

.cookie("auth", "token")

.timeout(50000)

.get();
System.out.println(doc);
我从这段代码得到的DOC与页面上的DOC不一样,只得到其中一部分,这是怎么回事?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换