u011288190
coder_B
2016-09-27 05:25

qt QTextCodec的toUnicode方法程序崩溃

现在在写一个定时爬网页的功能,10秒一次,前几天遇到一个问题,使用QNetworkReply * reply = (QNetworkReply * )sender();QString str = reply->readAll();把直接爬取的数据赋给变量的话存在内存泄漏的问题,朋友说是编码导致的内存泄漏,然后改为QTextCodec * codec = new QTextCodec::codecForName("GB2312");QString recData = codec->toUnicode(reply->readAll());但是生成release的程序在我电脑上运行正常,放在其他电脑程序崩溃,求教各位大神可能是什么原因造成的

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答