mvpsnow
mvpsnow
2016-10-21 01:47
采纳率: 0%
浏览 2.8k

新手使用python,总是出现list index out of range

while i < b1:
item=lines[i].split()
j=0
s={}
while j<b2:
s[head[j]]=item[j]
j=j+1
a.append(s)
i=i+1

head(txt的第一行)是数据的ID。我打算(txt中的第二行开始)每一行作为一个数据字典,将该行的元素放到对应的ID下。然后形成一个数组,数组的元素是字典(txt中的一行)
txt数据是这样的:

lines[11]
'58012 1992 11 1 \xe5\x86\xac\xe5\xb0\x8f\xe9\xba?\xe5\x87\xba\xe8\x8b\x97 10\xe6\x9c?0\xe6\x97?\xe6\x99\xae\xe9\x81\x8d\xe6\x9c?\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d6\xe5\xa4?-9999 -9999 -9999 449 7 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 '
head
['V01000', 'V04001', 'V04002', 'V04202', 'C56001', 'C56002', 'C56003', 'C56004', 'C56005_400', 'V56006', 'V56007', 'V56008', 'V56019', 'V56020', 'V56021', 'V56208_400_010', 'V56208_400_020', 'V56208_400_050', 'V56208_400_070',

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • oyljerry
  oyljerry 2016-10-22 07:30

  j可能超过了head数组的元素个数。所以越界了

  点赞 评论

相关推荐