qq_29670983
2016-10-26 03:56
采纳率: 43.1%
浏览 929
已采纳

请教一个C#颜色结构体的比较问题

 static public bool Compare(Color aa,Color bb)
  {
    if (aa.A == bb.A && aa.B == bb.B && aa.G == bb.G && aa.R == bb.R)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
    请问下用这个函数比较两个COLOR是否一样,正确吗?
  }
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2016-10-26 21:18
  已采纳

  正确,但是啰嗦,直接return aa == bb就可以了。因为color是结构体,所以可以直接==比较。

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题