qq_25987491
2016-11-05 05:30
采纳率: 50%
浏览 891
已采纳

问一下这两个代码有什么区别吗,为什么我在oj前一个可以通过另一个不能

//Code Render Status : Rendered By HDOJ G++ Code Render Version 0.01 Beta
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
int n;
while(cin>>a>>b)
{
if(a==b&&a==0)
break;
n==0;
a*=100;
int i,j=0;
int temp=a;
int t=0;
for(i=0;i<100;i++)
{
if((temp+i)%b==0)
{
//cout<<i<<" ";
if (t!=0)
cout<<" ";
if(i<10)
cout<<"0";
cout<<i;
t++;
}
}
cout<<endl;
}
return 0;
}

#include
#include
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
int n;
int p[100];
while(cin>>a>>b)
{
if(a==b&&a==0)
break;
memset(p,-1,sizeof(p));
n==0;
a*=100;
int i,j=0;
int temp=a;
for(i=0;i {
if((temp+i)%b==0)
{
//cout p[j]=i;
j++;
}
}
for(i=0;i {
if(p[i]>=0&&p[i+1]>=0)
{
if(p[i]<10)
cout<<"0";
cout<<p[i]<<" ";
}
else
break;
}
cout<<p[i]<<endl;
}
return 0;
}

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • zqbnqsdsmd 2016-11-05 16:03
  已采纳
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题