2 qq 15652517 qq_15652517 于 2016.11.13 00:34 提问

大神能帮我解决下用二维数组输出五子棋棋盘的问题吗?(用特殊字符如下图)

图片说明

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.11.13 00:53
 #define N 19
int main()
{
  wchar_t a[N][N];
  for (int i = 0; i < N; i++)
  {
    for (int j = 0; j < N; j++)
    {
      if (i == 0 || i == N)
      {
        if (i == 0 && j == 0) { a[i][j] == '┏'; continue; }
        if (i == 0 && j == N) { a[i][j] == '┓'; continue; }
        if (i == N && j == 0) { a[i][j] == '┗'; continue; }
        if (i == N && j == N) { a[i][j] == '┛'; continue; }
        if (i == 0) a[i][j] = '┯'; else a[i][j] = '┷';
      }
      else
      {
        if (j == 0) { a[i][j] == '┠'; continue; }
        if (j == N) { a[i][j] == '┨'; continue; }
        a[i][j] = '╋';
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < N; i++)
  {
    for (int j = 0; j < N; j++)
    {
      printf("%c", a[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}
qq_15652517
qq_15652517 大神,这样也无法输出
一年多之前 回复
qq_15652517
qq_15652517   2016.11.13 00:38

定义为char的数组,cout无法显示这些特殊的字符,有大神能有好的方法么(利用二维数组)。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!