u010175603
wangminjianjy
采纳率66.7%
2016-11-16 03:44

sqlserver 取每个时间段多行多列的最大值

已采纳

ID Time A B C
1 2000-01-01 10:10:10 20 30 15
2 2000-01-01 11:20:20 30 15 40
3 2000-01-01 12:30:30 30 20 10
4 2000-01-02 10:10:10 30 40 25
5 2000-01-02 11:20:20 20 50 60

表格就像上面一样,现在需要求时间段内A、B、C的最大值
结果像
Time max
2000-01-01 11:20:20 40
2000-01-02 11:20:20 60

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • guwei4037 极简吧 5年前
  select convert(char(10),time,120) 日期,
  (case when MAX(A)>MAX(B) and MAX(A)>MAX(C) then MAX(A) 
  when MAX(B)>MAX(A) and MAX(B)>MAX(C) then MAX(B) 
  when MAX(C)>MAX(A) and MAX(C)>MAX(B) then MAX(C) 
  end)ABC最大值
  from ttt group by convert(char(10),time,120)
  
  select * from ttt 
  
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 5年前
   SELECT CASE WHEN max(a) > max(b) and max(a) > max(c) THEN max(a) WHEN max(b) > max(a) and max(b) > max(c) THEN max(b) ELSE max(c) END as max FROM table group by datepart(day, time)
  
  点赞 评论 复制链接分享