wangminjianjy
2016-11-16 03:44
采纳率: 66.7%
浏览 2.9k

sqlserver 取每个时间段多行多列的最大值

ID Time A B C
1 2000-01-01 10:10:10 20 30 15
2 2000-01-01 11:20:20 30 15 40
3 2000-01-01 12:30:30 30 20 10
4 2000-01-02 10:10:10 30 40 25
5 2000-01-02 11:20:20 20 50 60

表格就像上面一样,现在需要求时间段内A、B、C的最大值
结果像
Time max
2000-01-01 11:20:20 40
2000-01-02 11:20:20 60

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题