zero骑士
2020-12-06 18:34
采纳率: 50%
浏览 181
已采纳

关于pyqt5子窗口的问题

初学pyqt5,做一个小程序练手。具体问题是,我做了一个窗口,在这个窗口里,选择同意会弹出另一个窗口,但另一窗口总是一闪而过。

具体代码如下:

from random import *
from PyQt5.QtWidgets import *
import sys

class Child_old_jiyv(QWidget):
  def __init__(self):
    #print(1)
    super().__init__()
    self.old_jiyv()
  
  def old_jiyv(self):
    button_y=QPushButton("同意")
    button_n = QPushButton("拒绝")
    info=QLabel()
    info.setText("你遇到了一个衣衫褴褛的老人,他向你要一些木材!")
    hbox=QHBoxLayout()
    hbox.addStretch(1)
    hbox.addWidget(button_y)
    hbox.addWidget(button_n)
    
    vbox=QVBoxLayout()
    vbox.addStretch(1)
    vbox.addWidget(info)
    vbox.addLayout(hbox)
    self.setLayout(vbox)
    
    button_y.clicked.connect(lambda:self.yes())
    button_n.clicked.connect(qApp.quit)
    
    self.setGeometry(300,300,300,50)
    self.setWindowTitle("提示")
    self.show()
  def yes(self):
    info_text_shit=["老人很感激你!","老人决定教你一项绝世神功!"]
    info_text=choice(info_text_shit)

    if info_text=="老人很感激你!":
      print("老人很感激你!")
      info_window=QWidget()
      info_window.setWindowTitle("提示")
      info_window.resize(300,50)
      info_window.move(300,300)
      
      info = QLabel()
      info.setText(info_text)
      yes_hbox = QHBoxLayout()
      yes_hbox.addStretch(1)
      yes_hbox.addWidget(info)
      
      yes_vbox = QVBoxLayout()
      yes_vbox.addStretch(1)
      yes_vbox.addWidget(info)
      yes_vbox.addLayout(yes_hbox)
      
      info_window.setLayout(yes_vbox)
      
      info_window.show()
      
    else:
      print("老人决定教你一项绝世神功!")
      info_window = QWidget()
      info_window.setWindowTitle("提示")
      info_window.resize(300, 50)
      info_window.move(300, 300)
      
      yes_info = QLabel()
      yes_info.setText("你的木材-1"+"\n"+info_text)
      yes_hbox = QHBoxLayout()
      yes_hbox.addStretch(1)
      yes_hbox.addWidget(yes_info)
      
      yes_vbox = QVBoxLayout()
      yes_vbox.addStretch(1)
      yes_vbox.addWidget(yes_info)
      yes_vbox.addLayout(yes_hbox)
      info_window.setLayout(yes_vbox)
      
      info_window.setGeometry(300, 300, 300, 50)
      info_window.setWindowTitle("提示")
      info_window.show()


if __name__ == '__main__':
  app = QApplication(sys.argv)
  C=Child_old_jiyv()
  C.old_jiyv()
  C.yes()
  sys.exit(app.exec_())

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题