qq_23186405
真心不被辜负
采纳率100%
2016-11-24 12:37 阅读 870
已采纳

求教大神!!!!C语言求教为什么打印出来的都是一样的

 #include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  char *str="[03:39.68][02:39.34][01:10.71]爱能不能永远单纯没有悲哀";
  char *time_buf[5]={NULL};
  static int i=0,j;
  char s[200]="";

  while(*str=='[')
  {  
    sscanf(str,"[%[^]]",s);
  // printf("%s\n",s);
    time_buf[i]=s;
    i++;
    str=str+10;

  }

  for(j=0;j<i;j++)
  {
    puts(time_buf[j]);
  }
  printf("str=%s\n",str);

  return 0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq423399099 小灸舞 2016-11-25 05:23

  你这句不对time_buf[i]=s;
  你这样表示time_buf的每个元素都指向了s(相当于前3个元素指向的是同一个s,楼主打印地址就能验证)
  后面调用的sscanf(str,"[%[^]]",s);会影响到前面的,所以打印出来的都是最后的01:10.71
  要为每个元素都分配不同的空间才行

   #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char *str = "[03:39.68][02:39.34][01:10.71]爱能不能永远单纯没有悲哀";
    char *time_buf[5] = { NULL };
    static int i = 0, j;
    char s[200] = "";
  
    while (*str == '[')
    {
      sscanf(str, "[%[^]]", s);
      // printf("%s\n",s);
      time_buf[i] = (char *)malloc(sizeof(char) * 200);
      strcpy(time_buf[i], s);
      i++;
      str = str + 10;
  
    }
  
    for (j = 0; j<i; j++)
    {
      puts(time_buf[j]);
    }
    printf("str=%s\n", str);
  
    return 0;
  }
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐