mxy123x
mxy123x
2016-12-04 17:48
采纳率: 0%
浏览 976

求助编译结果这些都是什么意思

Program Memory [Origin = 0x100, Length = 0x7efe]

section address length (PC units) length (bytes) (dec)


.text 0x100 0x94 0xde (222)
.text 0x194 0xb4 0x10e (270)
.dinit 0x248 0x8 0xc (12)

         Total program memory used (bytes):     0x1f8 (504) 1%

Data Memory [Origin = 0x800, Length = 0x800]

section address alignment gaps total length (dec)


.icd 0x800 0x50 0x50 (80)
.nbss 0x850 0 0xc (12)

          Total data memory used (bytes):      0x5c (92) 4%

Dynamic Memory Usage

region address maximum length (dec)


heap 0 0 (0)
stack 0x85c 0x7a4 (1956)

          Maximum dynamic memory (bytes):     0x7a4 (1956)

求助.dinit和.icd还有.nbss是什么干什么的
用的dsPIC30f4011调试工具是MPLAB ICD2
谢谢大神

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • zqbnqsdsmd
  zqbnqsdsmd 2016-12-17 13:51
  点赞 评论

相关推荐