C语言问题求解!!!!!

编写一个函数char *link(char *s1,char *s2),实现字符串s1与s2的交叉连接,连接后得到的新字符串放在s1中,函数返回值为字符数组s1的首地址。请
#include
#include
int  main( )
{char a[100],b[100];
 char *link(char *,char *);
 gets(a);
 gets(b);
此处请写出link函数的调用过程;
 puts(a);
}
char *link(char *s1,char *s2)
{
   //将s1与s2所指向的字符串交叉连接,生成的新字符串放在s1所指的数组中
}
例如运行时:代表回车
输入abc12345,输出a1b2c345。
输入abcde123,则输出a1b2c3de。

4个回答

 #include<stdio.h>

char *link(char *,char *);
void main( )
{
  char a[100],b[100];
  gets(a);
  gets(b);
  link(a,b);
  puts(a);  
}

char *link(char *a,char *b)
{
   int alength=0,blength=0;
   char c[200];  int k =0;
   while(*(a+alength)!='\0')  alength++;
   while(*(b+blength)!='\0')  blength++;
   int i = 0,j = 0;
   for(;i<alength&&j<blength;)
   {
     if((i+j)%2 == 0)
     { *(c+k) = *(a+i); i++; k++;}
     if((i+j)%2 == 1)
     { *(c+k) = *(b+j); j++; k++;}
   }
   if(i>=alength&&j>=blength) 
   {    }
  else if(i<alength) 
   {
     for(;i<=alength;i++)
     { *(c+k) = *(a+i);  k++;}
   }
   else if(j<blength)
   {
     for(;j<blength;j++)
     { *(c+k) = *(b+j);  k++;}
   }

   for(i =0;i<k;i++)
     *(a+i) = *(c+i);
       *(a+i) = '\0';

   return  a;
} 

你可以看下相关的知识点的。

用俩个字符串去接收数字和字母 然后 再排序就好了。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐