nodejs+protobufjs报错
 var express       = require('express');
var app         = express();
var bodyParse      = require('body-parser');
var cookieParser    = require('cookie-parser') ;
var http = require('http'); 
var fs = require("fs");
var ProtoBuf = require('protobufjs'),
 userProtoStr = fs.readFileSync('protp/Test.proto').toString(),
 UserModel = ProtoBuf.loadProto(userProtoStr).build('protobuf').UserModel;

app.use(cookieParser()) ;
app.use(bodyParse.urlencoded({extended:false})) ;

图片说明
项目目录:
图片说明
怎么会报错呢?请教
如果有直接javascript方式调用protobuf.js的方式最好

1个回答

文件路径不正确,能找到对应的文件吗

qq_17285901
CQ_XIANG 我路径是有问题,我错了
接近 4 年之前 回复
qq_17285901
CQ_XIANG 你说的是“fs.readFileSync('protp/Test.proto').toString(),”这个路径吗?可以读取到
接近 4 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问